วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มี.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 11 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เลื่อยโซ่ยนต์ ขนาด 6.5 แรงม้า บาร์ 25-36 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง รหัสครุภัณฑ์ 002-60-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดหล่ม ม.7 ถึง บ้านวังเวิน ม.8 จำนวน 6 ช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังเวิน หมู่ 8 กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 67.00 ม. ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 40.20 ลบ.ม หรือปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 268.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านใหม่ศิวิไลย์ หมู่ 12 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง