วันที่
ชื่อเรื่อง
9  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่1/2566 สำหรับเดือนมิถุนายน - ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2566
ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
ซื้อโครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่1/2566 สำหรับเดือนมิถุนายน - ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  พ.ค. 2566
ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จจำนวน10 ลบ.ม. กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนดู่น้อย หมู่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๐.๐๓ เมตร ยาว ๑๐๖ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าม่วง หมู่ที่ ๑๑ ช่วงที่๑ ช่วงที่๒ ช่วงที่๓ ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๒๙๔ ตารางเมตร รวมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรืองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง