วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ส.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคันเชื่อมต่อถนนชลปนะทาน บ้านกุดหล่ม ม.7 กว้าง 6.00 เมตร และ 4 เมตร ตามสภาพพื้นที่ ยาว 114 เมตร พื้นที่ 652 ตรม.หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 2,185 ลบม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ป้ายประชาสัมพันธืและป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 80 ชุด ตามโครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการในชุมชนตำบลศรีบุญเรือง ปรพจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 80 ชุดตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2565
จ้างเหมาเครื่องจักรซ่อมแซมคันดินคลองอีสานเขียว หมู่ 7 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2565
ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 10 ลูกบาศก์เมตร กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2565
วัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ
8  ก.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินซ่อมแซมพนังดินริมแม่น้ำชี บ้านวังเวิน หมู่ที่ 8 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น จำนวน 3 จุด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรืองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง