วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถมดินลานเอนกประสงค์ บ้านใหม่ศิวิไลย์ หมู่ 12 พื้นที่ถมดิน 210 ตารางเมตร สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 315ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรืองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านกุดหล่ม หมู่ 7 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 45 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565
จ้างโครงการถมดินขยายไหล่ทางพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองหวาย หมู่ 6 ตำบลศรีบุญเรือง ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 100 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 250 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรืองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำชี บ้านกุดหล่ม หมู่ที่ 7 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 50 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.65 เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 795 ลบม. ปรับเกลี่ยเรียบพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงหินเบอร์1(3/4นิ้ว) บ้านท่าม่วงน้อย ม.11 กว้าง 4 ม. ยาว 305 ม. สูงเฉลี่ย 0.30 ม. หรือดินถมไม่น้อยกว่า 366 ลบม.พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ และลงหินเบอร์1(3/4นิ้ว) ทับหน้าหนา0.05 ม.หรือหินเบอร์1(3/4นิ้ว) ไม่น้อยกว่า 61ลบม.พร้อมปรับเกลี่ยเรียบพร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงหินเบอร์1 (3/4 นิ้ว) บ้านท่าม่วง ม.5 กว้าง 4 ม ยาว 350 ม สูงเฉลี่ย 0.50 ม หรือดินถมไม่น้อยกว่า700 ลบม และลงหินเบอร์1 (3/4 นิ้ว) ทับหน้า หนา 0.05 ม หรือหินเบอร์1 (3/4 นิ้ว) ไม่น้อยกว่า 70 ลบม พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ภายในขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 130 เมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรืองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน 32 รายการ งานตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตที่เกิดจากแม่น้ำชีกัดเซาะ บ้านวังเวิน หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก จำนวน 1 เครื่อง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง