วันที่
ชื่อเรื่อง
3  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเพาะปลูกตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลศรีบุญเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนดู่ หมู่ 9โดยการถมดินพร้อมปรับเกลี่ย กว้าง 4 เมตร ยาว 161 เมตร หนา 0.30 เมตร และเทคอนกรีตกว้าง 4 เมตร ยาว 161 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่คอนกรีต 644 ตรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  มี.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมพนังกั้นน้ำชีโดยการถมดินยกระดับ พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บ้านวังเวิน ม.8 จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 30 ม. ลึกเฉลี่ย 5.9633 ม. หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 894.495 ลบ.ม. จุดที่ 2 กว้าง 3 ม. ยาว 12 ม. ลึกเฉลี่ย 4.7830 ม. หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 172.188 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศจำนวน 22 เครื่อง ที่อาคารสำนักงานและอาคารอเนกประสงค์ภายในตำบลศรีบุญเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 11 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เลื่อยโซ่ยนต์ ขนาด 6.5 แรงม้า บาร์ 25-36 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง