วันที่
ชื่อเรื่อง
7  มี.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง รหัสครุภัณฑ์ 002-60-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดหล่ม ม.7 ถึง บ้านวังเวิน ม.8 จำนวน 6 ช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังเวิน หมู่ 8 กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 67.00 ม. ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 40.20 ลบ.ม หรือปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 268.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านใหม่ศิวิไลย์ หมู่ 12 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ 2 รายการตามโครงการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
ซื้อขนมวันเด็ก ประจำปีพ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2566
จ้างตามโครงการส่งเสริมงานไหมมัดหมี่และของดีเมืองชลบถ ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2566
จ้างเหมาตามโครงการส่งเสริมงานไหมมัดหมี่และของดีเมืองชลบถ ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ งานการรักษาความสงบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง