วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ซ่อมคลองส่งน้ำบ้านวังเวิน หมู่ 8 จำนวน 4 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงถนนดิน บ้านวังเวิน หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2565
จ้างเหมารถแม็คโคร จำนวน 4 วัน เพื่อขุดลอกร่องระบายน้ำบริเวณหนองหลังโรงเรียนบ้านท่าม่วง บ้านท่าม่วง หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินคลองอีสาณเขียว บ้านกุดหล่ม หมู่ 7 ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในช่วงเดือนกันยายน 2565 จำนวน 6 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถอีแต๋น รหัสครุภัณฑ์ 001-62-0001 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 สำหรับนักเรียนในเขต 3 โรงเรียน จำนวน 262 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง