วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2567
ซื้อต้นไม้และวัสดุต่างๆ ตามโครงการทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2567
จ้างเหมาเครื่องจักรซ่อมแซมถนน บ้านวังเวิน หมู่ที่ 8 พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ตามโครงการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.267 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2567
จ้างจ้างเหมาเครื่องจักรซ่อมแซมถนน บ้านวังเวิน หมู่ที่ 8 พร้อมปรับเกลี่ยเรียบตามโครงการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2567
จ้างจ้างเหมาเครื่องจักรซ่อมแซมถนน บ้านวังเวิน หมู่ที่ 8 พร้อมปรับเกลี่ยเรียบตามโครงการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2567
จ้างเหมาเครื่องจักรซ่อมแซมถนน บ้านวังเวิน หมู่ที่ 8 พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ตามโครงการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.267 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์(ห้องกระจก) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง