วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ย. 2565
ซื้อหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ จำนวน 284.95 ลูกบาศก์เมตร เพื่อลงถนนสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำหนองกองแก้ว ตั้งแต่บ้านดอนดู่ ถึงปากทางบ้านท่าม่วงน้อย และถนนเชื่อมต่อบ้านกุดหล่ม หมู่.7 ถึงบ้านวังเวิน หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2565
จ้างเหมารถโดยสาร จำนวน 1 คัน ตามโครงการรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์ศิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น เนื่องในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2565
จ้างค่าบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2565
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงตามโครงการซ่อมแซมถนนหลังน้ำลด ประจำปีงบประมาณ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2565
ซื้อชุดกู้ชีพ จำนวน 6 ชุด ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 17 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2565
จ้างเหมารถแบ๊คโฮเสริมคันคูสันเขื่อนชลประทานบริเวณถนนคันทำนบดินอ่างเก็บน้ำหนองกองแก้ว ตามโครงการช่วยเหลือราษฏรที่ประสบอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างเหมาตามโครงการสำรวจแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
ซื้อหินคลุก จำนวน 130 ลุกบาศ์กเมตร ตามโครงการช่วยเหลือราษฏรที่ประสบอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง