วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ย. 2565
ซื้อหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ จำนวน 99 ลูกบาศก์เมตร บ้านดอนดู่ หมู่ 9 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำพร้อมน้ำยาพ่นกำจัดลูกน้ำตามโครงการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพจำนวน 1030 ถุง ตามโครงการช่วยเหลือราษฏรที่ประสบอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1500 แพค ตามโครงการช่วยเหลือราษฏรที่ประสบอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทราย กระสอบ หิน ตามโครงการช่วยเหลือราษฏรที่ประสบอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 2 รายการ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างเหมาเครื่องจักรทำคันกั้นน้ำสันเขื่อนชลประทานอ่างเก็บน้ำหนองกองแก้วระหว่างบ้านดอนดู่ถึงปากทางเข้าบ้านกุดหล่ม หมู่ 7 เพื่อป้องกันน้ำอ่างเก็บน้ำหนองกองแก้วล้นเข้าท่วมทางสัญจรของราษฏร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อน้ำดื่มขนาด 600 ซีซี จำนวน 500 แพค ตามโครงการช่วยเหลือราษฏรที่ประสบอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง