วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการช่วยเหลือราษฏรที่ประสบอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
จ้างเหมาเครื่องจักรพร้อมลงหินคลุกสันเขื่อนชลประทานอ่างเก็บน้ำหนองกองแก้วระหว่างบ้านดอนดู่ ถึงปากทางเข้าบ้านกุดหล่ม หมู่ 7 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนภายในตำบลศรีบุญเรือง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
จ้างเหมาเครื่องจักรทำคันคูบริเวณสันเขื่อนชลประทานหนองกองแก้ว ระหว่างบ้านดอนดู่ถึงปากทางเข้ากุดหล่ม ม.7 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
จ้างเหมาเครื่องจักรซ่อมแซมถนนสันเขื่อนชลประทานหนองกองแก้ว สายชนบท-ดอนดู่ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
ซื้อสังฆทานจำนวน 90 ชุด ตามโครงการทำบุญและฟังเทศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน กบไฟฟ้าแบบมือถือและเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง