วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ต.ค. 2566
ซื้อดินถม จำนวน 120 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบตามโครงการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2566
ซื้อไม้ยูคา จำนวน 100 ท่อน ตามโครงการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2566
จ้างรถบรรทุกขนฟางอัดก้อน จำนวน 2 คัน ตามโครงการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุตามโครงการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2566
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน
26  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง พร้อมติดตั้ง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ สำนักปลัด กองคลัง ตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
ซื้อดินถม ปริมาณ 30 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
ซื้อเมล็ดพันธุ์ผักและวัสดุเกษตร ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลศรีบุญเรืองเพื่อขับเคลื่อนในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนในตำบลศรีบุญเรือง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
ซื้อหินคลุก ปริมาณ 80 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง