วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 28 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนดู่น้อย ม 10 กว้าง 4 ม หนา 0.15 ม ยาว 195 ม หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 117.00 ลบม. หรือปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 780 ตรม. ลงลูกรังไหล่ทางกว้าง 0.2 ม หนา 0.15 ม (2ข้าง) ยาว 195 ม ป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนดู่น้อย หมู่ 10 กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 195 เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 117.00 ลบม. หรือปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 780 ตรม. ลงลูกรังไหล่ทางกว้าง 0.2 เมตร หนา 0.15 เมตร (2ข้าง) ยาว 1950 เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงหินเบอร์ 1(3/4 นิ้ว)บ้านหนองหวาย หมู่ 6 กว้าง 4 เมตร ยาว 640 เมตร สูงเฉลี่ย 0.65 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง