องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.sriboonruang.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

นายสุชาติ  พรมดี
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง
โทรศัพท์ : 09-8657-1647
 
นายพงษ์ศักดิ์ ชลชี

นายวุฒิชัย อนุชน
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง
โทรศัพท์ : 09-3571-8140
โทรศัพท์ : 08-5055-5086นางสาวจิรภาพร  นาสมวงศ์

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง

โทรศัพท์ : 08-3434-5435
รองปลัด
นางกาญจนา  ดงเจริญ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง
โทรศัพท์ : 06-4954-5974
รองปลัด
นางกาญจนา  ดงเจริญ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 06-4954-5974
หน.สป
ว่าที่ร้อยตรีคนบุญ  ศิริโชติ นางนงลักษณ์  บุญศรี  นายสมชาย  บุตรี นางฉวีวรรณ  ศรีโนเรศ
หัวหน้าสำนักปลัด เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง นักทรัพยากรบุคคล
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทรศัพท์:06-5652-8671 โทรศัพท์ :08-9840-8915 โทรศัพท์ :08-1251-5324 โทรศัพท์ :08-1261-4513
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180
โทร/โทรสาร 043-009881
E-mail. Deepdoc_12@hotmail.com

© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign