องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.sriboonruang.go.th

 
 
สำนักปลัด

ว่าที่ร้อยตรีคนบุญ  ศิริโชติ
หัวหน้าสำนักปลัด

                                          
       นางสาวฉัตรสุดา คำมะนาง          นางกัลยา  จันทร์ทอง           นางฉวีวรรณ ศรีโนเรศ             นายประวิทย์  เอกะ           จ่าเอกชูศักดิ์ แก้วไชยะ
           นักจัดการงานทั่วไป         นักวิเคราะห์นโยบายและแผน          นักทรัพยากรบุคคล                นักพัฒนาชุมชน             เจ้าพนักงานป้องกันและ
                                                                                                                                                                บรรเทาสาธารณภัย
นายอดิศักดิ์  บุตรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสุธิดา  นพพิทักษ์
พนักงานจั้างทั่วไป

                        
                                 นางวรรณี  มูลคำ          นางสาวบุษราภรณ์  ศรีสุข     นายนันทวัฒน์  ชลไพร         นางสาวปิยธิดา  รัตถา
                            จ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน)         จ้างเหมาบริการ                จ้่างเหมาบริการ                 จ้างเหมาบริการ
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180
โทร/โทรสาร 043-009881
E-mail. Deepdoc_12@hotmail.com

© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign