องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.sriboonruang.go.th

 
 
กองคลัง

ning
นางนงลักษณ์  บุญศรี
นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร................................
ning
นางนงลักษณ์  บุญศรี
นางสาวพยุงจิตร วรรณปริสุทธิ
นางสาวณัชวดี ตุแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชี
 เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร......................... โทร......................... โทร.........................นางจิรประภา  ผาลแสง
  พนักงานจ้างทั่วไป

โทร.........................
  oil
นางสาวดาริน บุตรี   นางสาวกุลณัฐ  หนานไทย
จ้างเหมาบริการ    จ้างเหมาบริการ
    โทร.........................
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180
โทร/โทรสาร 043-009881
E-mail. Deepdoc_12@hotmail.com

© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign