องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.sriboonruang.go.th

 
 
สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของตำบลศรีบุญเรืองคือต้นยางนาใหญ่

 
 เที่ยวชมพระอาทิตย์ตก หนองกองแก้ว
            หนองกองแก้ว มีเนื้อที่หนองประมาณ 4 กม.2 หรือประมาณ 2,500 ไร่ ส่วนกว้างที่สุดประมาณ 2 กม. ส่วนยาวที่สุดประมาณ 3.5 กม. ตั้งอยู่ทางฝั่งขวาของลำน้ำอยู่ห่างจากลำน้ำชีตรงจุดที่ใกล้ที่สุดประมาณ 500 ม. พื้นที่รับน้ำลงหนองอยู่ทางทิศใต้ของตัวหนอง ต้นน้ำที่สำคัญของหนองกองแก้ว คือห้วยหนองเอียน ทางรับน้ำเข้าหนองมีอยู่ 2 ทาง ที่สำคัญคือรับน้ำจากห้วยหนองเอียน อีกทางหนึ่งรับจากแม่น้ำชี หนองกองแก้วเป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญของประชาชนชาวอำเภอชนบท ได้แก่
- ใช้เป็นแหล่งน้ำดินของกิจการประปา อำเภอชนบท จ.ขอนแก่น
- ใช้เป็นแหล่งแพร่-เพาะและขยายพันธ์ปลาน้ำจืด รวมทั้งราษฎรที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงจะได้ใช้เป็น แหล่งจับ ปลาได้ด้วย
- ราษฎรและสัตว์ตามหมู่บ้านต่างๆ ที่อยู่รอบหนองสามารถจะอาศัยใช้น้ำในหนองเพื่ออุปโภค
-บริโภค ในฤดูแล้ง
- ราษฎรที่อาศัยอยู่รอบๆหนองสามารถจะชักน้ำในหนองไปใช้ในการเพาะปลูกในฤดูฝนและฤดูแล้งเท่าที่ปริมาณน้ำต้นทุนจะอำนวย - ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของราษฎรที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง

 
 
 อ่างเก็บน้ำหนองกองแก้ว

              โครงการอ่างเก็บน้ำหนองกองแก้ว จัดสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะเก็บกักน้ำในหนองไม่ให้ไหลลงแม่น้ำชี ซึ่งต่อไปอาจจะใช้เป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับการประปาภายในเขตสุขาภิบาลอำเภอชนบทและในระหว่างที่ยังไม่ได้เปิดดำเนินการโครงการประปาราษฎรที่อาศัยอยู่รอบ ๆ หนองสามารถอาศัยใช้น้ำดังกล่าวเพื่อการอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง รวมทั้งพื้นที่เพาะปลูกที่อยู่รอบ ๆ บริเวณหนองอาจชักน้ำจากหนองไปใช้ในการเกษตรโดยสูบ วิด สาด หรือวิธีการอย่างอื่น โดยราษฎรจะต้องช่วยตัวเอง กับใช้เป็นแหล่งนำเพื่อการอุปโภคบริโภคของสัตว์เลี้ยงที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงด้วย

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180
โทร/โทรสาร 043-009881
E-mail. Deepdoc_12@hotmail.com

© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign