องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.sriboonruang.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

รองปลัด
นางกาญจนา  ดงเจริญ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง
โทร. 06-4954-5974
รองปลัด
นางกาญจนา  ดงเจริญ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง
โทร. 06-4954-5974
หน.สป


ว่าที่ร้อยตรีคนบุญ  ศิริโชติ 
นางนงลักษณ์  บุญศรี
 นายสมชาย  บุตรี
นางฉวีวรรณ  ศรีโนเรศ
หัวหน้าสำนักปลัดอบต. นักวิชาการเงินและบุญชี รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง นักทรัพยากรบุคคล
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร. 06-5652-8671
โทร. 08-9840-8915
โทร. 08-1251-5324
โทร. 08-1261-4513
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180
โทร/โทรสาร 043-009881
E-mail. Deepdoc_12@hotmail.com

© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign