องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.sriboonruang.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 23 เม.ย. 2565 ]126
2 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 23 เม.ย. 2565 ]132
3 การขออนุญาตการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง [ 23 เม.ย. 2565 ]128
4 การขออนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุ [ 23 เม.ย. 2565 ]127
5 การขออนุญาตสถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสม [ 23 เม.ย. 2565 ]129
6 การขออนุยาคประกอบการเก็บขนสิ่งปฏิกูล [ 23 เม.ย. 2565 ]128
7 การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 23 เม.ย. 2565 ]131
8 การรับชำระภาษีป้าย [ 23 เม.ย. 2565 ]133
9 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 23 เม.ย. 2565 ]128
10 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้พิการ [ 23 เม.ย. 2565 ]45
11 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 23 เม.ย. 2565 ]43
12 การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น [ 23 เม.ย. 2565 ]136
13 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ [ 23 เม.ย. 2565 ]128
14 การสมัครเป็นสามชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น [ 23 เม.ย. 2565 ]127
15 การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการฯ [ 23 เม.ย. 2565 ]134