องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.sriboonruang.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 23 เม.ย. 2565 ]50
2 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 23 เม.ย. 2565 ]50
3 การขออนุญาตการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง [ 23 เม.ย. 2565 ]49
4 การขออนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุ [ 23 เม.ย. 2565 ]48
5 การขออนุญาตสถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสม [ 23 เม.ย. 2565 ]50
6 การขออนุยาคประกอบการเก็บขนสิ่งปฏิกูล [ 23 เม.ย. 2565 ]48
7 การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 23 เม.ย. 2565 ]46
8 การรับชำระภาษีป้าย [ 23 เม.ย. 2565 ]49
9 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 23 เม.ย. 2565 ]46
10 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยควา [ 23 เม.ย. 2565 ]46
11 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยัง [ 23 เม.ย. 2565 ]46
12 การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น [ 23 เม.ย. 2565 ]46
13 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ [ 23 เม.ย. 2565 ]48
14 การสมัครเป็นสามชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น [ 23 เม.ย. 2565 ]48
15 การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการฯ [ 23 เม.ย. 2565 ]46