องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.sriboonruang.go.th

 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง ITA
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 [ 23 เม.ย. 2565 ]113
2 พระราชบัญยัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 23 เม.ย. 2565 ]117
3 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 [ 23 เม.ย. 2565 ]109
4 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 23 เม.ย. 2565 ]108
5 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 23 เม.ย. 2565 ]109
6 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 [ 23 เม.ย. 2565 ]111
7 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 [ 23 เม.ย. 2565 ]111
8 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 23 เม.ย. 2565 ]107
9 พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 [ 23 เม.ย. 2565 ]113
10 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 [ 23 เม.ย. 2565 ]104